Testa Dig Själv! • Gratis Personlighets-Test Ny Nivå, Box 10119, 43422 Kungsbacka, info@nyniva.nu
 Start                   

 Personlighetstest  

 STRESS-test  

 Dianetik               

 Självanalys      

 Beställ material      

 Nyheter/Info      

 Mer om Dianetik  

 Om Scientologi    

 VIDEOKANAL

 Artiklar    

 Om författaren   

 Om Ny Nivå  

 Kontakta Ny Nivå  

GRATIS PERSONLIGHETSTEST


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »Den sociala personligheten

- av L. Ron Hubbard -


Är du FÖRETAGARE?
Eller CHEF? »
  
änniskan är i sin ängslan benägen för klappjakter.

Allt man behöver göra är att utpeka "folk som bär svarta mössor" som "skurkarna", så kan man sätta igång en massaker på folk med svarta mössor.

Denna egenskap gör det mycket lätt för den antisociala personligheten att skapa en kaotisk eller farlig omgivning.

Människan är inte av naturen modig eller lugn i sitt mänskliga tillstånd, och hon är inte nödvändigtvis ondskefull.

Till och med den antisociala personligheten är på sitt snedvridna sätt alldeles säker på att han handlar i bästa välmening, och ser i allmänhet sig själv som den enda närvarande goda personen. Han ser sig själv som en som gör allt för allas bästa. Den enda luckan i hans resonemang är att om man dödar alla andra, så finns det ingen kvar att skydda från det inbillade onda. Att iaktta en persons handlande och uppträdande i den miljö han befinner sig och gentemot sina medmänniskor är den enda metoden att upptäcka antingen den antisociala eller sociala personligheten. Deras motiv för det egna jaget är likartade - självbevarelsedrift och överlevande. De går bara till väga på olika sätt för att uppnå dessa mål.

Eftersom människan av naturen varken är lugn eller modig, har således alla i viss mån en benägenhet att vara på sin vakt mot farliga personer, och därför kan klappjakter börja.

Därför är det ännu viktigare att identifiera den sociala personligheten än den antisociala personligheten. Man undviker därmed att skjuta den oskyldige blott och bart på grund av fördomar eller ogillande, eller en tillfällig försyndelse.

Det lättaste sättet att definiera den sociala personligheten är att jämföra honom med hans motsats, den antisociala personligheten.

Denna differentiering är lätt att göra, och man bör aldrig konstruera ett test som endast sållar ut den antisociale. Såväl de undre som de övre skikten av människans handlande måste framträda genom samma test.

Ett test som enbart utpekar antisociala personligheter, utan att också kunna identifiera den sociala personligheten, skulle i sig vara ett undertryckande test. Det skulle vara som att svara ja eller nej på frågan: "Slår du fortfarande din fru?" Vem som helst som genomgick detta test skulle kunna fällas. Även om denna mekanism kunde ha passat inkvisitionens tidevarv, skulle den inte lämpa sig för våra moderna behov.

Eftersom samhället hålls igång, blomstrar och lever enbart tack vare sociala personligheters insatser, måste man veta vilka de är. De är nämligen de värdefulla människorna, inte de antisociala. Det är dessa människor som måste ha rättigheter och frihet.

Vi uppmärksammar de antisociala uteslutande för att skydda och hjälpa de sociala personligheterna i samhället.

Alla på majoritetsprincipen byggda styrelseskick, alla civiliserande intentioner och till och med människosläktet kommer att misslyckas, om man inte kan identifiera och motarbeta de antisociala personligheterna och hjälpa och gynna de sociala personligheterna i samhället. Ty själva ordet society (eng. för samhälle) antyder ju socialt uppträdande - och utan detta skulle det inte finnas något samhälle alls, utan bara ett barbari, i vilket alla människor, goda som onda, svävar i fara.

Nackdelen med att visa hur man kan känna igen de farliga människorna är att dessa då kan tillämpa kännetecknen på anständiga människor, för att förfölja och förgöra dem.

Varje stor civilisations svanesång är den melodi som spelas upp av pilar, yxor och kulor, då dessa används av de antisociala för att dräpa de sista anständiga människorna.

Regeringsmakt är endast farlig när den kan utnyttjas av och för antisociala personligheter. Slutresultatet är utrotandet av alla sociala personligheter och det resulterande sammanbrottet för Egypten, Babylon, Rom, Ryssland eller västvärlden.

Om du tittar på kännetecknen för den antisociala personligheten, ser du att intelligens inte är en ledtråd till den antisociale. De är klipska, dumma eller medelmåttiga. Följaktligen kan de som är ytterst intelligenta stiga till avsevärda höjder och till och med bli statsöverhuvuden.

Betydelse och förmåga eller en önskan att stiga högre än andra är heller inget kännetecken på den antisociale. När de faktiskt blir betydelsefulla eller stiger uppåt, syns de emellertid ganska tydligt, genom de vittgående konsekvenserna av deras handlingar. Men de kan lika gärna vara föga betydande människor eller inneha mycket låga samhällsställningar och inte önska sig något bättre.

Av ovan angivna skäl är det endast de tolv nämnda kännetecknen som identifierar den antisociala personligheten. Och dessa tolv kännetecken, fast "spegelvända", är det enda avgörande testet på den sociala personligheten - om man vill att detta test ska göra dem rättvisa.

Man kan inte exakt och ärligt identifiera och beteckna en person som antisocial, om man inte också, i samma undersökning av personen, ser över den positiva sidan av hans liv.

Alla personer kan under påfrestning reagera med tillfälliga utbrott av antisocialt uppträdande. Detta gör dem inte till antisociala personligheter.

Den verkligt antisociala personen har ett övervägande flertal antisociala kännetecken.

Den sociala personligheten har ett övervägande flertal sociala kännetecken.

Man måste därför undersöka det goda tillsammans med det onda, innan man verkligen kan beteckna en person som antisocial eller social.

När man gör en sådan översyn, är det bäst att ha många vittnesmål och ett mycket omfattande bevismaterial. En eller två enstaka företeelser ger inget bestämt svar. Man bör undersöka alla de tolv sociala och alla de tolv antisociala kännetecknen och fatta beslut på grundval av faktiska bevis, inte åsikter.

De tolv främsta kännetecknen på den sociala personligheten är de följande:

1. Den sociala personligheten är specifik då han skildrar fakta och omständigheter - "Pelle Persson sade att ...", "Det stod i Dagsposten att ..." osv. - och anger var upplysningarna kommer ifrån, när så är möjligt eller om det är av vikt.

Han kan använda generaliseringar som "man" eller "folk", men sällan i samband med att han tillskriver någon uttalanden eller åsikter av alarmerande natur.

2. Den sociala personligheten är ivrig att föra goda nyheter vidare och motvillig när det gäller att förmedla dåliga nyheter.

Det kan till och med tänkas att han inte bryr sig om att föra kritik vidare, ifall det saknar betydelse.

Han är mer intresserad av att få en annan människa att känna sig omtyckt eller eftertraktad av andra, än att få henne att känna sig illa omtyckt. Han felar snarare genom att vara alltför lugnande och uppmuntrande än genom att kritisera för mycket.

3. En social personlighet förmedlar kommunikation utan större förändringar, och om han utelämnar något, tenderar han att utelämna saker som kan verka sårande.

Han tycker inte om att såra folks känslor. Han felar ibland, genom att hålla inne med dåliga nyheter eller order som verkar kritiska eller bryska.

4. Behandling, psykoterapi och förbättringsförsök, särskilt av mild natur, fungerar mycket bra på den sociala personligheten.

Även om antisociala människor ibland lovar att bättra sig, gör de det inte. Endast den sociala personligheten kan ändra eller bättra sig med lätthet.

Det räcker ofta med att påpeka ett icke önskvärt beteende för en social personlighet, för att totalt förändra det, till det bättre.

Det behövs inga strafflagar eller våldsam bestraffning för att få sociala personligheter att sköta sig.

5. En social personlighets vänner, bekanta och arbetskamrater tenderar att vara friska, lyckliga och vid gott mod.

En verkligt social personlighet åstadkommer mycket ofta genom sin blotta närvaro förbättringar i hälsa och levnadsvillkor.

Han sänker åtminstone inte den befintliga nivån av hälsa eller livsmod hos dem han umgås med.

När den sociala personligheten blir sjuk, tillfrisknar eller återhämtar han sig på beräknat sätt och befinns vara mottaglig för framgångsrik behandling.

6. Den sociala personligheten väljer oftast rätt mål för korrigering.

Han lagar det punkterade däcket, i stället för att attackera vindrutan.

På det mekaniska området kan han därför reparera saker och ting och få dem att fungera.

7. Den sociala personligheten fullbordar vanligen påbörjade handlingscykler, om så är möjligt.

8. Den sociala personligheten skäms för sina missgärningar och erkänner dem motvilligt. Han tar ansvar för sina försyndelser.

9. Den sociala personligheten stödjer konstruktiva grupper och tenderar att protestera mot eller motsätta sig destruktiva grupper.

10. Den sociala personligheten protesterar mot destruktiva handlingar. Han stödjer konstruktiva eller hjälpsamma handlingar.

11. Den sociala personligheten hjälper andra och gör aktivt motstånd mot handlingar som skadar andra.

12. Ägodelar är för den sociala personligheten någons ägodelar, och stöld eller missbruk av dessa förhindras eller ogillas av honom.

Den egentliga bevekelsegrunden

Den sociala personligheten arbetar av naturen på basis av det största möjliga goda.

Han är inte förföljd av inbillade fiender, men känner igen verkliga fiender, när sådana finns.

Den sociala personligheten vill överleva och vill att andra också ska göra det, medan den antisociala personligheten faktiskt när en förtäckt önskan att andra ska gå under.

I grund och botten vill den sociala personligheten att andra ska vara lyckliga och klara sig bra, medan den antisociala personligheten är mycket slipad när det gäller att få det att gå riktigt dåligt för andra.

En grundläggande ledtråd till den sociala personligheten är egentligen inte hans framgångar, utan hans motiv. När den sociala personligheten är framgångsrik, blir han ofta en skottavla för den antisociale. Av detta skäl kan han misslyckas. Men hans avsikter var sådana, att andra fick del av hans framgång, medan de antisociala bara uppskattar andras undergång.

Om vi inte kan upptäcka den sociala personligheten och skydda honom från att orätt beläggas med inskränkningar och tvång, och likaså upptäcka den antisociale och tygla honom, kommer vårt samhälle att fortsätta lida under sinnessjukdom, brottslighet och krig, och människan och civilisationen kommer inte att bestå.

Förmågan att skilja på dessa personlighetstyper står högst i rang av alla våra tekniska färdigheter. Om denna färdighet misslyckas, kan nämligen inga andra färdigheter fortbestå, eftersom den grund de vilar på - civilisationen - inte längre kommer att finnas kvar för att föra dem vidare.

Krossa inte den sociala personligheten - och försumma inte att göra de antisociala maktlösa i sina ansträngningar att skada oss andra.

En människa är inte en antisocial personlighet, bara därför att hon höjer sig över sina medmänniskor eller kommer att spela en betydande roll. En människa är inte en antisocial personlighet, bara därför att hon kan kontrollera eller dominera andra.

Det är de motiv hon har när hon gör detta och konsekvenserna av hennes handlingar som skiljer de antisociala från de sociala.

Om vi inte inser och tillämpar de sanna kännetecknen på de två personlighetstyperna, kommer vi att fortsätta leva i ovisshet om vilka våra fiender är, och därigenom göra våra vänner till offer.

Alla människor har begått våldshandlingar eller underlåtenhetssynder för vilka de skulle kunna klandras. Av alla människor finns det inte en enda som är fullkomlig.

Det finns emellertid de som försöker göra vad som är rätt och de som specialiserar sig på att göra vad som är orätt, och med utgångspunkt från dessa fakta och kännetecken kan man känna igen dem.L. Ron Hubbard
Grundare av Dianetik och Scientologi


« Föregående artikel               Alla artiklar               Nästa artikel »


GRATIS PERSONLIGHETSTEST
 
Studiebesök, skolföredrag, grupparbeten om Scientologi

Om du har frågor kring personlig utveckling eller andligt helande, KONTAKTA OSS gärna!

Utforska ditt undermedvetna! Använd DIANETIK av L. Ron Hubbard.